معرفی

مشخصات فردی

محمد طالقانی

نام - نام خانوادگی : محمد   طالقانی

پست الکترونیکی : Taleghani@iaurasht.ac.ir- M.Taleghani454@yahoo.com

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مدیریت صنعتی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی (واحد رشت)

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مدیریت صنعتی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران مرکزی)

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مدیریت صنعتی- گرایش تولید
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات تهران)

سوابق اجرایی

 • سرپرست‌ گروه‌های کارشناسی‌ ارشد مدیریت‌ بازرگانی‌ و کارشناسی مدیریت صنعتی دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌ (واحد رشت‌)- از سال‌ 1387 تا 1392
 • عضو شورای پژوهشی دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌ (واحد رشت‌) از سال‌ 1386 تا1391
 • عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد انزلی) از سال 1381 تا 1384
 • عضو شورای پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی (واحد رشت) از سال 1391 تا کنون
 • مدیر گروه کارشناسی ارشد گروه­های مدیریت بازرگانی و مدیریت اجرایی واحد علوم و تحقیقات گیلان از سال1389 تا 1392
 • ‌عضوکار گروه صلاحیت علمی دبیر خانه هیأت اجرایی جذب هیات علمی گروه مدیریت استان گیلان از سال 1387 تا کنون
 • عضو ارشد کمیته‌ تخصصی‌ گروه‌ مدیریت‌ منطقه‌ (3) دانشگاه­ های‌ آزاد اسلامی‌ کشور از سال‌ 1382 تا 1390
 • کارشناس‌ ارشد دفتر سنجش‌ و نظارت‌ دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌ (واحد رشت‌) از سال 1376 تا 1380
 • سرپرست‌ گروه های‌ آموزشی‌ مدیریت‌ و حسابداری‌ دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌ (واحد رشت‌) از سال 1377 تا 1379
 • محقق‌ نمونة‌ منطقة‌ (3) دانشگاه­های‌ آزاد اسلامی‌ کشور در سال‌ 1382
 • مشاور ارشد سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ استان‌ گیلان‌ در کمیسیون‌های‌ تحول‌ اداری‌ از سال 1381 تا 1385
 • مشاور طرح‌ و برنامه‌ ادارة‌ کل‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ استان‌ گیلان‌ از سال‌ 1381 تا 1383
 • مشاور علمی‌ اداره‌ کل‌ تعاون‌ استان‌ گیلان‌ در کمیته‌های‌ تخصصی‌ تحقیقات‌ و بهره‌وری‌ از سال 1379 تا 1385
 • مشاور حوزه‌ بازرگانی‌ اتاق‌ بازرگانی‌ و صنایع‌ و معادن‌ استان‌ گیلان‌ از آبان ماه‌ 1382 تاکنون‌
 • مشاور علمی‌ بانک‌ ملی‌ استان‌ گیلان‌ در کمیته‌های‌ تخصصی‌ آموزش‌ و تحقیقات‌ از تیر ماه 1379 تاکنون‌
 • مشاور علمی بانک مسکن استان گیلان درکمیته­ های تخصصی آموزش و بهسازی منابع انسانی از مهر ماه 1385 تا کنون
 • عضو هستة‌ مطالعات‌ سازمان‌ بازرگانی‌ استان‌ گیلان‌ از شهریور ماه 1382 تا بهمن 1384
 • عضو شورای‌ تحقیقات‌ سازمان‌ فنی‌ و حرفه‌ای‌ استان‌ گیلان‌ از سال 1383 تا 1386
 • عضو شورای‌ تحقیقات‌ سازمان‌ آموزش‌ و پرورش‌ استان‌ گیلان‌ از سال 1382 تا‌ 1385
 • عضو شورای‌ تحول‌ اداری‌ مدیریت‌ آموزش‌ و پژوهش‌ استان‌ گیلان‌ از شهریور ماه 1381 تاکنون
 • عضو شورای‌ مرکز رشد پارک‌ علم‌ و فناوری‌ استان‌ گیلان‌ از بهمن ماه‌ 1383 تاکنون‌
 • عضویت فعال در بسیج اساتید استان مازندران از سال 1382 تا کنون
 • مشاور علمی‌ تعدادی‌ از واحدهای‌ صنعتی‌ استان‌ گیلان و شمال کشور در اجرای‌ پروژه‌های‌ تخصصی‌ و علمی‌ ـ کاربردی‌ در حوزه­ های مدیریت و مهندسی
 • ...


عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

 • سردبیر اول ماهنامه مهندسی مدیریت
 • عضو هیأت تحریریه ماهنامه مهندسی مدیریت نوین دانشگاه آزاد اسلامی (واحد قشم)
 • داور برخی از مجلات علمی پژوهشی، علمی ترویجی، علمی مروری مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی
 • عضو کمیته علمی و داوران چندین کنفرانس بین المللی و ملی
 • داور مجله علمی پژوهشی ریاضیات کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان- وزارت علوم
 • Editorial Board member of International Research Journal of Applied and Basic Sciences (IRJABS)
 • Editorial Board member of International Journal of Business and Behavioral Sciences (IJBBS)
 • Editorial Board member of Universal Journal of Management and Social Sciences (UJMSS)
 • Editorial Board member of Academic Journal of Research in Business and Accounting (AJRBA)
 • Editorial Board member of Academic Journal of Research in Economics and Management (AJREM)
 • Reviewer of International Journal of Agricultural Management and Development (IJAMAD)


تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مدیریت صنعتی

محل خدمت : دانشکده مدیریت و حسابداری

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 22

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1374-07-10

محمد طالقانی
محمد طالقانی

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت و حسابداری
مرتبه علمی :
    دانشیار
^